Reglement

Sådan bruger du biblioteket

Brug af biblioteket


Alle kan gratis benytte Glostrup Biblioteks almindelige tilbud, uanset bopælskommune.

Som bruger ved Glostrup Bibliotek skal du kende bibliotekets låneregler og overholde dem. Lånereglerne er fastsat, for at bibliotekets tilbud kan udnyttes bedst muligt.

Bibliotekets ordensregler og personalets henstillinger skal altid følges.

 

Hvordan bliver man låner?


For at låne bibliotekets materialer, skal du være registreret som bruger af Glostrup Bibliotek. Du kan oprette dig som bruger på vores hjemmeside ved hjælp af dit MitID. Du kan også oprette dig som bruger ved personlig henvendelse.

Hvis du er under 18 år, kan du låne, hvis en af dine forældre eller din værge påtager sig ansvaret for lånene ved at underskrive en indmeldelsesblanket. Er du under 18 år, kan du få et lånerkort, men du kan også vælge at bruge dit sygesikringsbevis eller vores app.

Værnepligtige kan få et lånerkort ved forevisning af gyldig billedlegitimation og adresseoplysning.

Personer med midlertidigt ophold i Danmark, som er tilknyttet en virksomhed/institution, kan låne ved forevisning af dokumentation fra arbejdsgiveren i form af en indmeldelsesblanket.

Institutioner og virksomheder i Glostrup Kommune kan oprettes som lånere, ved at den ansvarlige leder udfylder og underskriver en indmeldelsesblanket.

 

Sådan låner man


Du skal bruge dit sundhedskort/lånerkort/vores app, og du skal have en pinkode, som du selv vælger.

Sundhedskortet/lånerkortet er personligt og benyttes ved alle lån. Forældre kan dog låne til deres barn på barnets lånerkort.

 

Registrering af lån


Alle lån registreres på CPR-nummer/lånerkortnummer, og slettes ved aflevering i overensstemmelse med persondatalovens krav.

 

Lånetid og aflevering 


Den almindelige lånetid er 31 dage. Visse efterspurgte og nye materialer kan dog kun lånes i kortere tid.

Sidste frist for aflevering af det enkelte materiale står på udlånskvitteringen og i vores app.

Hvis biblioteket har din mailadresse kan du få dine kvitteringer sendt på e-mail.

Materialer afleveret i bibliotekets postkasse registreres som afleveret den følgende åbningsdag.

Du kan udskrive en status over dine lån på selvbetjeningsautomaterne, se det i vores app eller fra Glostrup Biblioteks hjemmeside www.glostrupbib.dk

 

Fornyelse


Fornyelse af lån kan ske ved selvbetjeningsautomaterne, i app’en, ved telefonisk henvendelse eller på Glostrup Biblioteks hjemmeside www.glostrupbib.dk.

Udlån kan som hovedregel fornyes 2 perioder, max. 90 dage. Materialer, der er reserveret til andre, 7-dages og 14-dages lån kan ikke fornyes. Fjernlån fornyes efter aftale med långivende bibliotek.

 

Reservering


Materialer kan reserveres på bibliotek, i vores app, eller på bibliotekets hjemmeside www.glostrupbib.dk

Biblioteket giver besked, når materialet kan hentes – enten i vores app eller pr. e-mail.

 

Overskridelse af lånetiden


Overskrides lånetiden sender biblioteket sender en hjemkaldelse 11 dage efter lånetidens udløb som e-mail.

 

Erstatning


Hvis Glostrup Biblioteks materialer beskadiges, mistes eller slet ikke bliver afleveret, skal de erstattes efter bibliotekets vurdering.

Hvis materialet ikke er afleveret 41 dage efter lånetidens udløb, sender biblioteket en regning på et erstatningsbeløb.

Hvis det bortkomne materiale er en del af et værk, som kun kan købes samlet, kan biblioteket kræve hele værket erstattet.

Du kan ikke erstatte et bortkommet materiale ved selv at købe et nyt.

Regninger fra biblioteket, der ikke betales, sendes videre til inkasso.

 

Ansvar


Du hæfter for alle materialer, der er lånt på dit CPR-nr./lånerkort-nr.

Biblioteket skal have besked om ændringer af e-mail.

Hvis dit sundhedskort/lånerkort bliver væk eller bliver stjålet, skal du meddele det til biblioteket.

Glostrup Bibliotek påtager sig intet ansvar i tilfælde, hvor lånt materiale påfører dit afspilningsudstyr eller edb-udstyr skader.

 

Udelukkelse


Brugere, som i gentagne tilfælde ikke afleverer lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand, kan udelukkes fra at låne.

Udelukkelse meddeles skriftligt med 7 dages varsel. Udelukkelsen vedrører kun lån og reservering, ikke brug af bibliotekets øvrige tilbud.

 

Internetadgang


Biblioteket har et antal computere med internetadgang, som det er gratis at benytte.

Søgning i ulovligt materiale eller fremvisning af pornografiske eller voldelige billeder må ikke finde sted.

Regler om ophavsret gælder for kopiering af programmer og dokumenter fra internettet. Det er dit ansvar, at reglerne overholdes.

Hvis du bruger de oplysninger, programmer og tjenester, du finder på internettet, sker det på eget ansvar.

 

Ordensregler


Vis hensyn til andre brugere af biblioteket.

Dyr må ikke medtages.

Det er ikke tilladt at indtage alkohol på biblioteket. Undtagelse herfra kan være ved bibliotekets egne arrangementer.

Du skal følge henstillinger fra bibliotekets personale. I modsat fald kan du blive bortvist eller udelukket fra at bruge biblioteket.